بیماری تارعنکبوتی

بیماری تارعنکبوتی :

خانواده Moniliaceae  و قارچ های ناقص Moniliales

یکی از شایعترین بیماری ها در سالن های قارچ در ایران می باشد و عامل این بیماری بیشتر به صورت وسیع روی کلاهک و خاک پوششی رشد نموده و شکل تارعنکبوتی به خود می گیرد .

علائم بیماری :

این بیماری توسط گونه  Hypomycesrosellus ایجاد و با توسعه میسلیوم قارچ بیماری زا در سطوح قارچ های آلوده مشخص می شوند و قارچ های خوراکی در هر مرحله از رشد دچار این بیماری می شوند .

علائم بیماری در شروع خسارت به گونه ای است که رنگ آن قابل تشخیص با میسلیوم نبوده و رفته رفته به رنگ زرد نزدیک می شود و سپس گسترش یافته و به رنگ خاکستری متمایل می شود و نهایتا با ایجاد خسارت به رنگ قرمز متمایل به صورتی در می آید.

مهمترین مشخصه این بیماری تولید اندام جنسی به نام پریتسیوم می باشد . در این نوع بیمای قارچ ها شکل خود را از دست می دهند و حالت آبکی به خود می گیرند .

قارچ های هر دو فرم غیرجنسی یا کنیدی زای قارچ Hypomyces هستند .

به طور کلی حضور کپک های تارعنکبوتی در سالن های پرورش قارچ نشانه هوای مرده در سالن پرورش به دلیل جریان خیلی کم هوا ، رطوبت نسبی و دمای نسبتا بالاست . در چنین شرایطی این کپک به سرعت گسترش یافته و به صورت یک توده میسلیوم تارعنکبوتی شکل با رشد سریع و به رنگ سفید مایل به خاکستری روی خاک پوششی دیده می شود .

این بیماری در مسیر گسترش خود تمام قارچ خوراکی را می پوشاند و به صورت یک انگل بر روی میسلیوم قارچ خوراکی رشد می کند .

اسپورهای این بیماری توسط آبیاری و حشرات و نیز قارچ چین ها منتقل می شود . زمانیکه اسپورها به عنوان منبع آلودگی و انتشار روی قارچ و خاک پوششی قرار بگیرند ، علائم اولیه دیرتر از بقیه ظاهر می شوند . 

در صورت قرارگرفتن روی کلاهک سرعت انتشار بیماری بسیار بالا خواهد رفت.

خاک پوششی غیرپاستوریزه و ته قارچ های باقی مانده در بستر منبع اصلی آلودگی می باشند .

کنترل بیماری :

رعایت اصول بهداشتی در داخل سالن تولید و تنظیم دما ، رطوبت ، هوای سالن و استفاده از خاک پوششی پاستوریزه شده و نیز روش آبیاری صحیح قارچ ها ، در کاهش بیماری نقش اساسی دارند و از سموم شیمیایی جهت مبارزه این بیماری می توان استفاده نمود که مهمترین آنها سموم قارچ کش های سیستمیک موثرتر از غیر سیستمیک می باشند .