مقالات

این بخش شامل :

مقاله هایی در دو بخش کلی قارچ و کمپوست می باشد ،

در قسمت مقالات مربوط به قارچ مقاله هایی با عنوان هایی شامل : انواع قارچ ، پرورش قارچ ، بیماری های قارچ ، شناسایی قارچ ها ، خواص قارچ و غیره می باشد .

اما در قسمت مقالات مربوط به کمپوست مقاله هایی با عنوان هایی شامل  : تاریخچه کمپوست ، فناوری تولید کمپوست ، کمپوست خانگی و کمپوست صنعتی ،کود کمپوست ، بستر قارچ ، سودمندی های استفاده از کمپوست ، چگونگی تولید و غیره می باشد .